แจ้งให้ทราบตามกฎหมาย

1. การนำเสนอเว็บไซต์ ภายใต้กฎหมาย Article 6 ของ French Act No. 2004-575 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2004 เรื่องความเชื่อมั่นในธุรกิจดิจิตอล ขอแจ้งแก่ผู้ใช้ https://www.wikomobile.com/ ให้ทราบถึงตัวตนของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและติดตามเว็บไซต์ดังนี้: เจ้าของ : WIKO SAS, 132 Boulevard Michelet, 13008 MARSEILLE, France ผู้พัฒนา : Massiliart Communication ผู้จัดการสื่อ : WIKO SAS เว็บโฮสต์ : OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. 2. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ ในการใช้งานเว็บไซต์ www.wikomobile.com ของ WIKO SAS ให้ถือว่าท่านยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้อาจถูกแก้ไขหรือเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้ ดังนั้นขอแนะนำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ https://www.wikomobile.com/ ตรวจสอบข้อตกลงนี้เป็นประจำ เว็บไซต์ดังกล่าวจะให้บริการตลอดเวลา แต่อาจจะหยุดให้บริการเพื่อบำรุงรักษาตามที่ WIKO SAS กำหนด โดยจะแจ้งผู้ใช้ถึงวันและเวลาดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://www.wikomobile.com/ ที่มีผู้ดูแลคือผู้จัดการสื่อที่คอยอัพเดตข่าวสารรวมไปถึงการปรับปรุงเป็นระยะ รวมถึงอาจเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายเมื่อใดก็ได้ ถึงกระนั้นผู้ใช้ก็ควรทำความคุ้นเคย และดูข้อตกลงดังกล่าวบ่อยๆ เพราะมีผลผูกพันกับการใช้งานของผู้ใช้ 3. รายละเอียดของการให้บริการ เว็บไซต์ https://www.wikomobile.com/ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของทางบริษัท WIKO SAS มุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับผิดชอบในข้อมูลผิดพลาด, ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือข้อบกพร่องจากการปรับปรุง ทั้งในกรณีที่ข้อมูลนั้นบริษัทได้จัดทำเอง และข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นคนจัดทำ ข้อมูลทั้งหมดใน https://www.wikomobile.com/ เป็นเพียงข้อมูลประกอบ อาจไม่ได้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และถึงแม้จะลงข้อมูลลงบนเว็บไซต์แล้ว ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 4. ข้อจำกัดทางสัญญาเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิค ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์อันสืบเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในหน้าเว็บไซต์ นอกจากนี้ขอให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยอุปกรณ์ที่ปลอดไวรัส และอัพเดตเว็บเบราว์เซอร์ให้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่ตลอดเวลา 5. ทรัพย์สินทางปัญญา และการปลอมแปลง ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์ รวมถึงข้อความ รูปภาพ กราฟิก โลโก้ ไอคอน เสียงและซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ WIKO SAS หรือบริษัทที่ได้สิทธิในการใช้ ไม่อนุญาตให้คัดลอก ลอกเลียน แก้ไข เผยแพร่ หรือดัดแปลงเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในสื่อหรือรูปแบบใด โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก WIKO SAS การนำข้อมูลเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิด และจะถูกดำเนินการตาม Articles L.335-2 และตาม French Intellectual Property Code 6. ข้อจำกัดค่าเสียหาย WIKO SAS จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายต่ออุปกรณ์อันมีผลสืบเนื่องมาจากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ WIKO SAS ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และผลจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านข้อกำหนดในข้อ 4 หรือการแสดงผลที่เป็นบั๊ก หรือความไม่เข้ากัน นอกจากนั้น WIKO SAS จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายทางอ้อมอื่นใด (อาทิ การสูญเสียตลาด หรือค่าเสียโอกาส) จากการใช้เว็บไซต์ https://www.wikomobile.com ในพื้นที่โต้ตอบใดๆที่เปิดให้ผู้ใช้ (อาทิ พื้นที่ถามคำถามในส่วนติดต่อ) WIKO SASสงวนสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาในพื้นที่ดังกล่าว หากมีการละเมิดกฎหมายของฝรั่งเศส โดยเฉพาะเรื่องบทบัญญัติการปกป้องข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า WIKO SAS สงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง และ/หรือ ทางอาญา กับผู้ที่ลงเนื้อหาเหยียดผิว ก้าวร้าว หมิ่นประมาท อนาจาร ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม (ข้อความ รูปภาพ ฯลฯ) 7. การจัดการข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวได้รับการปกป้องตามกฎหมาย French Act No. 78-87 วันที่ 6 มกราคม 1978, French Act No. 2004-801 วันที่ 6 สิงหาคม 2004, Article L. 226-13 ของ French Criminal Code และ European Directive วันที่ 24 ตุลาคม 1995 การใช้งานเว็บไซต์ https://www.wikomobile.com/ บริษัทอาจเก็บข้อมูลต่อไปนี้ได้: URL ของ https://www.wikomobile.com/ ที่ผู้ใช้เข้าถึง; ผู้ให้บริการของผู้ใช้; หมายเลข IP ของผู้ใช้ ในทุกกรณี WIKO SAS จะเก็บข้อมูลส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการเว็บไซต์ https://www.wikomobile.com เท่านั้น ผู้ใช้เว็บไซต์ https://www.wikomobile.com/ รับทราบเป็นอย่างดีว่าจะต้องให้หรือไม่ต้องให้ข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ตามกฎหมาย French Data Protection Act Articles 38 และ French Act 78-17 วันที่ 6 มกราคม 1978 ผู้ใช้ทุกรายมีสิทธิเข้าถึง แก้ไข หรือโต้แย้ง ข้อมูลส่วนตัวใดที่เป็นของผู้ใช้ ด้วยการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรอง และระบุที่อยู่สำหรับตอบกลับ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเว็บไซต์ https://www.wikomobile.com/ จะไม่มีถูกแลกเปลี่ยน เปลี่ยนมือ หรือขายไปให้บุคคลที่สามอื่นใดในทุกรูปแบบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน เฉพาะกรณีการซื้อกิจการของ WIKO SAS เท่านั้นจึงจะยอมส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ซื้อกิจการได้ ซึ่งยังคงมีภาระผูกพันด้านการรักษาและแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ https://www.wikomobile.com/ ดังเดิม เว็บไซต์นี้มิได้ขึ้นทะเบียนกับ CNIL (French Data Protection Authority) เนื่องจากมิได้เก็บข้อมูลบุคคล ฐานข้อมูลได้รับการปกป้องตามกฎหมาย French Act วันที่ 1 กรกฎาคม 1998 transposing Directive 96/9 วันที่ 11 มีนาคม 1996 ในเรื่องการปกป้องฐานข้อมูล 8. ไฮเปอร์ลิงก์และคุกกี้ เว็บไซต์ https://www.wikomobile.com/ มีไฮเปอร์ลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ WIKO SAS กำหนดไว้หลายรายการ แต่ WIKO SAS ไม่สามารถตรวจสอบหรือแก้เนื้อหาในเว็บไซต์อื่นได้ และไม่ขอรับผิดชอบในส่วนนี้ การเข้าใช้งานเว็บไซต์ https://www.wikomobile.com เป็นผลให้มีคุกกี้ (คุกกี้เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กมากๆ) อยู่ในคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ แต่เป็นการเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งหน้าได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ตามที่ออกแบบ การไม่ยอมให้ติดตั้งคุกกี้ อาจทำให้ใช้บริการบางอย่างไม่ได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ได้ ด้วยการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ตามวิธีดังนี้ : Internet Explorer: Tools tab / Internet options เลือก Privacy และเลือก Block all cookies กด OK Mozilla/Firefox: Edit tab / Preferences กดที่Advanced และเลือก Disable cookies กด OK 9. อำนาจทางกฎหมายที่ใช้บังคับ หากมีข้อโต้แย้งการใช้งานเว็บไซต์ https://www.wikomobile.com ให้ใช้กฎหมายฝรั่งเศส ศาลของฝรั่งเศสมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว 10. กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง French Act No. 78-87 วันที่ 6 มกราคา 1978 แก้ไขตาม French Act No. 2004-801 วันที่ 6 สิงหาคม2004 เรื่องการปกป้องข้อมูล French Act No. 2004-575 วันที่ 21 มิถุนายน 2004 เรื่องความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจดิจิตอล 11. คำศัพท์ ผู้ใช้: ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลในรูปแบบใดก็ตาม ที่ระบุตัวบุคคลซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอื่น (Article 4 of French Act No. 78-17 วันที่ 6 มกราคม 1978)